fbpx
 
 
 
 
 
 

Regulamin Konkursu "Konkurs Grudniowe Zabawy Nerf"


§1 Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu na portalu Facebook (dalej "Konkurs") jest Bajarz Kamil Ryduchowski z siedzibą w Rumi; NIP 5882438645.

2. Facebook nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowy przebieg konkursu. Wszelkie roszczenia związane z konkursem należy kierować wyłącznie do Organizatora konkursu.
3. Fundatorem nagród w konkursie jest Organizator.
4. Akcja konkursowa Organizowana jest wyłącznie za pośrednictwem portalu internetowego Facebook.
5. Udział w konkursie jest nieodpłatny.
6. Konkurs trwa od 17 do 26 Grudnia 2019r.

§2 Uczestnicy

1. Uczestnikami konkursu mogą być osoby fizyczne zamieszkałe na terenie Województwa pomorskiego, pełnoletnie i posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoby nie pełnoletnie albo nieposiadające pełnej zdolności prawnej z innych przyczyn, które mogą wziąć udział w konkursie za zgodą swoich przedstawicieli ustawowych zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego, posiadające tylko jedno prawdziwe konto osobowe na portalu Facebook.

2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest napisanie hasła mającego reklamować przyszłą imprezę Nerf organizowaną przez organizatora. 
3. Przystępując do Konkursu Uczestnik potwierdza, że:
a) akceptuje postanowienia Regulaminu,
b) zwalnia Facebook z wszelkiej odpowiedzialności związanej z konkursem,
c) w przypadku wygranej udostępni Organizatorowi dane osobowe służące dostarczeniu nagrody.


§3 Zasady konkursu

1. Biorący udział w komentarzu pod postem konkursowym wpisuje hasło reklamowe. Każdy uczestnik może wpisać tylko jedno hasło

2. Organizator konkursu wyłoni zwycięzców – autorów dwóch najlepszych haseł.
2. Konkurs przebiega następująco:
a) Uczestnicy mogą przesyłać Zgłoszenia od 17 do 26 grudnia do godziny 24.00
b) 27.12.2019 r. wyłonieni zostaną zwycięzcy,
c) najpóźniej w dniu 27.12.2019 r. zostaną opublikowane wyniki konkursu.
3. Organizator skontaktuje się z laureatem konkursu za pomocą komunikatora portalu Facebook.

§4 Nagrody

1. Nagrodą są 2 bilety wstępu na imprezy organizowane przez organizatora w dniach 28 i 29 grudnia (wartość nagród to 30zł z VAT każda).
2. Laureat zobowiązany jest do niezwłocznej odpowiedzi na wiadomość wysłaną do niego oraz podania danych osobowych niezbędnych do przekazania nagrody. Niepodanie przez Laureata danych osobowych, o których mowa powyżej, w terminie 1 dnia od dnia otrzymania przez tego Laureata wiadomości od Organizatora dotyczącej wygranej w konkursie, oznacza rezygnację Laureata z prawa do nagrody i powoduje wygaśnięcie wszelkich roszczeń z tego tytułu wobec Organizatora.
3. W przypadku, w którym Laureat jest niepełnoletni lub nie posiada pełnej zdolności do czynności prawnych z innych przyczyn, zgoda przedstawiciela ustawowego na udział tego Laureata w konkursie oraz odebranie przez niego nagrody musi zostać doręczona na piśmie na adres Organizatora w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Laureata wiadomości o nagrodzie.
4. Odbiór nagrody będzie możliwy tylko i wyłącznie w dniu trwania imprezy, do której uprawnia wygrany bilet.


§5 Prawa Autorskie i inne


1. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji kont użytkowników oraz do usuwania komentarzy bez podania przyczyny, m.in. w przypadku uzasadnionego podejrzenia oszustwa, oraz innych naruszeń Regulaminu Konkursu i Regulaminu Facebooka.

2. Podejrzenia naruszeń należy zgłaszać na adres biuro@bajarzimprezy.pl
3. W szczególnych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu.

§6 Reklamacje i postanowienia końcowe


1. Reklamacje związane z konkursem mogą być zgłaszane na adres Organizatora, w terminie 3 dni od zaistnienia podstawy reklamacji. Reklamacje nadesłane pod tym czasie nie będą rozpatrywane.
2. Organizator rozpatruje reklamacje na podstawie niniejszego regulaminu, w terminie do 7 dni od daty wpłynięcia reklamacji.
3. Decyzje Organizatora w przedmiocie reklamacji podejmowane będą w formie pisemnej.
4. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego, ewentualne spory będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Organizatora.
5. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą przy zachowaniu zasad określonych w ustawie o ochronie danych osobowych wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, w szczególności wyboru Laureata i wydania nagrody oraz weryfikowania prawdziwości danych.
6. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych i inne obowiązujące przepisy prawa polskiego.