fbpx
 
 

Regulamin konkursu NERF WEEK 1

Postanowienia ogólne:

1. Organizatorem konkursu jest firma Bajarz Kamil Ryduchowski z siedzibą w 84-230 Rumia ul. Pułaskiego 15 NIP 5882438645 zwany dalej „Organizatorem”

2. Fundatorem nagrody jest Organizator.

3. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook. Serwis facebook.com nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek działania związane z organizacją konkursu na łamach serwisu.

 Warunki uczestnictwa

 4. W konkursie mogą wziąć udział wyłącznie osoby pełnoletnie zamieszkałe na terytorium Polski.

5. Warunkiem udziału w konkursie jest posiadanie zweryfikowanego konta w serwisie Facebook.

 6. Warunkiem udziału w konkursie jest udzielenie odpowiedzi pod postem konkursowym.

7. Konkurs trwa do 23.08.2021 roku do 23.59.

 8. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na fanpage’u Bajarzimprezy w dniu 21.08.2021 roku.

 9. Konkurs odbywa się za pośrednictwem fanpage na portalu społecznościowym Facebook znajdującym się pod adresem: https://www.facebook.com/BajarzImprezy/.

 Zadanie konkursowe

10. Zadanie konkursowe polega na wskazaniu ilości:

a) strzałek

b) wyrzutni

zamówionych na NERF WEEK w Rumi przez firmę Bajarz

11. Każdy uczestnik może zgłosić tylko jedną propozycję odpowiedzi

12. W konkursie zostanie wyłoniony:

Laureat specjalny – osoba, która poda dokładną liczbę

Zwycięzca – osoba, która poda najbardziej zbliżoną liczbę

Trzy drugie miejsca – osoby, które będą najbliżej na miejscach 2-4

13. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za pośrednictwem wiadomości prywatnej wysłanej na portalu Facebook

14. Nagrodą w konkursie jest:

Laureat – bilet na turniej familijny w ramach NERF WEEK RUMIA

Zwycięzca – NERF RUKKUS

Drugie miejsca – Godzina darmowej zabawy na NERF WEEK RUmia

18. Nagrodę można odebrać w trakcie Nerf Week Rumia

19. Nagrodę należy odebrać najpóźniej do dnia29 sierpnia,  po tym czasie Nagroda traci ważność.

20. Organizator ma prawo podać dane Zwycięzcy na fanpage.

21. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika. W takim wypadku nagroda przepada.

22. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane wskazane przez Uczestnika, a w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiających odszukanie Uczestnika i poinformowanie o przyznaniu Nagrody.

23. W przypadku wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, szczególnie poprzez zakładanie fikcyjnych profili w serwisie Facebook, dany uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu. Reklamacje

24. Wszelkie reklamacje oraz uwagi dotyczące zasad, przeprowadzenia lub rozstrzygnięcia konkursu prosimy zgłaszać mailowo na adres: bajarzimprezy@gmail.com

25. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Uczestnika oraz uzasadnienie reklamacji. W tytule wiadomości prosimy dodać opis Konkurs na Facebooku – Nerf Week.

26. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 30 dni od daty ich wpłynięcia.

Obowiązek informacyjny

27. Informujemy, że administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest jest firma Bajarz Kamil Ryduchowski z siedzibą w 84-230 Rumia ul. Pułaskiego 15.

28. Dane osobowe będą przetwarzane w celu i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu, na podstawie art. 6 ust. 1. lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 UE (dalej: „RODO”). Dane zostały zebrane przez fanpage na Facebooku bajarzimprezy.

29. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji Konkursu, w tym wydania Nagrody i ogłoszenia informacji o zwycięzcy (oraz innych nagrodzonych osobach), a także przechowywane do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku archiwizacji danych wynikającego z przepisów prawa. Postanowienia końcowe

30. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.

31. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby organizatora.

32. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na fanpage bajarzimprezy.

 33. Biorąc udział w konkursie, Użytkownik zgadza się z postanowieniami niniejszego Regulaminu.